รหัสทัวร์
ทัวร์
สายการบิน ประเทศ
ระยะเวลา ราคาเริ่มต้น 0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 25 เม.ย. 61 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
 
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
23.45 น. เบินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอะซาฮิกาว่า- สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เมืองคามิคาวะ  – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) –เมืองโซอุนเคียว
 08.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
จากนั้นคณะเดินทางสู่เมือง อะซาฮิกาว่า นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาวะ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผล งานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อยให้ท่านได้  สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส พบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรม  (2) 
ที่พัก
โรงแรม SOUNKAKU GRAND HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า *   
หมายเหตุ : ห้องพัก ณ โรงแรมแห่งนี้มีทั้งแบบเตียง และ แบบสไตล์ญี่ปุ่น ขึ้นกับห้องพักว่าง ณ ขณะนั้นและในโรงแรมให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (แช่ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลาย จากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล  อิสระตามอัธยาศัยกับการแช่ออนเซ็น หรือ ท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก

วันที่สาม เมืองโซอุนเคียว –ภูเขาคูโรดาเกะ (ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า)– น้ำตกกินคะ – น้ำตกริวเซ – คิโรโระ รีสอร์ท
 เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)
จากนั้นนำทุกท่านสู่ ภูเขาคูโรดาเกะ (Mount Kurodake) สูง 1,984 เมตร เป็นจุดที่นิยมในการเริ่มต้นเข้าชมอุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง เมืองโซอุนเคียว ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่ในตำแหน่งประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งสามารถที่จะเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในความหลากหลายของแต่ล่ะฤดูกาลคือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ให้ทุกท่านได้ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโซอุนเคียว ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 101 ที่นั่ง ซึ่งสามารถชมความสวยงามของหุบเขาที่มีขนาดใหญ่มาก หุบเขาคุโรดาเคะ เป็นสถานที่แรกของญี่ปุ่นที่ฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มขึ้น และเมื่อถึงช่วงกลางเดือนกันยายน เหมือนจะถูกย้อมสีอย่างสดใสราวกับว่าถูกปกคลุมไปด้วยพรม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)  
บ่าย จากนั้นนำท่านชม ท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้ง ต่างๆ และนำทุกท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะ หรือน้ำตกแม่น้ำสีน้ำเงิน และ น้ำตกริวเซย์ หรือน้ำตกดาว น้ำตกที่ไหลออกมาจากซอกหน้าผา และดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนที่มีชื่อสียงของชาวญี่ปุ่น
จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก คิโรโระ สกีรีสอร์ทชื่อดัง  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไกกาว่า ใกล้เมืองโอตารุ สามารถเดินทางจากเมืองซัปโปโรไปได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา หมู่บ้านอะไกกาว่า  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม และน่าเที่ยวอันดับ 2 ของญี่ปุ่น นอกจากฤดูหนาวแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิก็เต็มไปด้วยดอกซากุระ ฤดูร้อนพื้นที่บางส่วนก็กลายเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์และดอกชนิดอื่นๆ ส่วนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ทั้งป่าก็จะเปลี่ยนสี งดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (5) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายชนิด ขาปูฮอกไกโด ซูชิ ขาปู ซาซิมิ ขนม และผลไม้
ที่พัก
โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL 5* (http://www.kirorohokkaido.com/en) 
สถานที่หลักในการถ่ายทำ ภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว
หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก

วันที่สี่ โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงงานแก้วและกล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค
 เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า "เมืองแห่งภูเขา" มีชื่อเสียงทางด้านผลิตกระจกและเครื่องแก้วที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่ และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง
จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ  ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือจะ เลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ พร้อมทั้งชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

บ่าย จากนั้นนำท่าน อิสระช็อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง  และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีสินค้า   จากฟาร์มท้องถิ่น ประจำฮอกไกโดอีกด้วย (Hokkaido Roko Farm Bridge) นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อำนวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่ห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ -  หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
 เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (9)
นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย  
จากนั้นนำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า เมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกที่มีอายุกว่าร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกา และ สวน Odori เคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่า หรูหราที่สุด อดีตเคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
นำท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งแบ่งซัปโปโรออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต้ มีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ออื่นๆ ของเมือง โดยมี หอโทรทัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นหอโทรทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 147.2 เมตร  
จากนั้นนำท่าน ชมหอนาฬิกา (Clock Tower) หรือโทไคได (Tookeidai) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดยมีตัวอาคารสไตล์ยุโรปที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1878ซึ่งเดิมเป็นเป็นวิทยาลัยฝึกอาชีพการทำเกษตรกรรมสำหรับชาวเมืองและต่อมา ในปี 1881จึงได้มีการสร้างนาฬิกาเพิ่มเติมในส่วนบนสุดของของอาคารปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมือง และในยามค่ำคืนก็จะมีการเปิดไฟส่องสว่างเป็นการเพิ่มเติมสีสันให้กับอาคารเก่าเหมาะแก่การเก็บภาพเป็นที่ระลึก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิศทัศน์ จากมุมสูง ที่ อาคาร JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)  พิเศษ!! ....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น 
ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ร้านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) อาหารก็มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ำ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นั่นเอง
ที่พัก โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ   
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....
10.45 น. กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..

นับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดให้นักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเส้นทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวไทย บ้างก็อยากไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย บ้างก็อยากไปเห็นความเจริญของญี่ปุ่น บ้างก็อยากไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนญี่ปุ่น บ้างก็อยากไปลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นต้นตำหรับอันแสนอร่อย ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยวัตถุประสงค์หลักอันใด JapanSmileTour.Com โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ก็พร้อมที่จะพาท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตามที่ใจท่านต้องการ

             

                    

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image