ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA - HUIS TEN BOSCH NEW YEAR
รหัสทัวร์ GBL1_TG/WRT
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA - HUIS TEN BOSCH NEW YEAR
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ ญี่ปุ่น
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 62,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ศาลเจ้าดาไซฟุ-เก็บสตอเบอรี่-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโกกิ เมกุริ - หมู่บ้านยูฟูอิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสันติภาพนางาซากิ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ - สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟุกุโอกะ - ลานสกี TENZAN-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี้
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 25 เม.ย. 61 


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน 

วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เก็บสตรอเบอรรี่ – เมืองเบปปุ - บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
01.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังกู เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตำแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจ้าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่นสดๆ อร่อย หวานจากต้น ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดี ไม่ใส่สารเร่งสี เร่งโต เร่งความหวาน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และมีความร้อนเกินที่จะลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างที่กันไปในเมืองเบปปุทั้งหมด 8 บ่อ จึงตั้งชื่อให้ดูน่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น ซึ่งก็ได้ผล กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเงินของเมืองเบปปุ นอกจากสปา ออนเซ็นและโรงอาบน้ำที่มีอยู่ทั่วเมืองเบปปุ โดยปกติแล้วแหล่งน้ำร้อนที่ถือว่าเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติได้นั้น จะต้องมีอุณหภูมิของน้ำไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด ซึ่งแหล่งน้ำร้อนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานนี้เยอะ บ่อน้ำร้อนทั้ง 8บ่อนี้ ทุกบ่อไม่สามารถลงไปแช่ได้ เพราะมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่เข้มข้น และที่สำคัญมันร้อนมาก ถ้าลงไปแช่อาจจะสุกได้ โดยจะนำท่านชมบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุด คือ   ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือบ่อทะเลเดือด (Sea Hell) เป็นบ่อที่มีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น จัดภูมิทัศน์ได้ร่มรื่นน่าเดินด้วยไม้ดัด บริเวณตั้งแต่ทางเข้าเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชมสระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มาก ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ (Cobalt)  ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ำจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ำแร่ (Maguma-Onsen) วางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นำไปละลายน้ำอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทำให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้
ที่พัก BEPPU HAMMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (1)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (2)
หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแรธรรมชาติ เชื่อว่าแช่กันแล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น***

วันที่สาม หมู่บ้านยูฟูอิน – เมืองนางาซากิ - อะตอมมิค บอมบ์ – สวนสันติภาพนางาซากิ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาสะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู และอยู่ไม่ไกลจากเมืองฟุกุโอกะและเมืองเปปปุมากนัก ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งบนเกาะคิวชู ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของจุดชมมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ณ ทะเลสาบกินริน และมีออนเซ็นชื่อดังแล้ว ที่นี่ยังมีความงามของวิวทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์แตกต่างกันอย่างเด่นชัดทั้ง 4 ฤดูกาล นอกจากนี้ยูฟูอินยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่นอีกด้วย

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นางาซากิ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่านั้นไปอีกจำนวนมาก
ชม สวนสันติภาพนางาซากิ ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นด้วย
จากนั้น นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ เป็นภูเขาสูง 333 เมตรที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และยิ่งวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นด้วย (อีก 2 แห่งคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขาร็อคโกะ Rokko) ที่ยอดสูงสุดของภูเขาสามารถขึ้นไปได้โดยกระเช้าไฟฟ้า หรือรถบัส โดยจะมีเสาส่งสัญญาณมากมายรวมทั้งร้านอาหารด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 
ที่พัก BEST WESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า (2)

วันที่สี่ สวนโกลเฟอร์ – HUIS TEN BOSCH – เมืองฟุกุโอกะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านชม สวนดอกไม้ของโกลเฟอร์ ถูกดัดแปลงมาจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวตะวันตกเก่า(เจ้าของเดิมชื่อ Thomas Glover จากประเทศอังกฤษ) โดยจัดทำขึ้นมาเป็นรูปแบบของสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่แบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ภายในสวนโกเวอร์ประกอบไปด้วย สวนแบบตะวันตก และอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุค 1900 อีกประมาณ 2-3 หลัง และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิ(Nagasaki) แบบกว้างได้เลย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเฮาเทนบอช หรือที่คนไทยชอบเรียกว่าหมู่บ้านฮอลแลนด์ เป็นสวนสนุกขนาดมหึมาอยู่ใกล้เมืองซาเซโบจังหวัดนางาซากิถูกสร้างขึ้นมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรปโดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด์ เช่น คลอง ท่าน้ำ สวน บ้านเรือน อาคารต่างๆ และกังหันลม โดยจะสลับปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อน และยังมีโรงแรม ร้านอาหารหลายแห่งทั้งภายในสวนสนุกและข้างๆสวนสนุก และว่ากันว่ามีดอกไม้มากถึง 3 แสนดอกและต้นไม้อีกกว่า 4 แสนต้น

กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
สวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที่เข้าได้ฟรี กับโซนของด้านในสวนสนุกที่จะต้องซื้อบัตรเข้าชมก่อน โดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฟุกุโอกะ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พัก ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (3)

วันที่ห้า ลานสกี TENZAN – โทสุ เอ้าท์เล็ต – ย่านเท็นจิน – คาแนลซิตี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านสู่ ลานสกี TENZAN ลานสกีที่มีเครื่องทำหิมะ ที่นี่สามารถเล่นได้ทั้งเลื่อนหิมะ สกีและสโนว์บอร์ด ทั้งยังมีสถานที่เช่าอุปกรณ์ ท่านสามารถเพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาได้ การเดินทางก็สะดวกสบายเพราะตั้งอยู่ห่างจากตังเมืองซากะเพียง 40 นาที (ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และอุปกรณ์เล่นสกี เช่น ล่องแพหิมะ, สโนวบอร์ด, สกี เป็นต้น)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โทสุเอ้าท์เลท เอ้าท์เลท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม  หลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัย

กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเท็นจิน ถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถบัส สถานีรถไฟฟ้าทั้ง  บนดินและใต้ดิน รวมทั้งยังมีถนนช้อปปิ้งใต้ดินเส้นยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ซึ่งเชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงไม่แปลกหากที่นี่คือย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้คอยบริการ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี้ ฮากาตะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลอง ภายใน  มีร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการประดับไฟดูสวยงาม ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอยู่เสมอ เป็นที่สวยงาม ที่สำคัญที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ราเมงที่ได้รับความนิยมจากนักชิมทั่วทิศเป็นอย่างมาก
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
ที่พัก ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (4)

วันที่หก สนามบินฟุกุโอกะ  – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
11.40 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

นับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดให้นักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเส้นทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวไทย บ้างก็อยากไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย บ้างก็อยากไปเห็นความเจริญของญี่ปุ่น บ้างก็อยากไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนญี่ปุ่น บ้างก็อยากไปลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นต้นตำหรับอันแสนอร่อย ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยวัตถุประสงค์หลักอันใด JapanSmileTour.Com โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ก็พร้อมที่จะพาท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตามที่ใจท่านต้องการ

             

                    

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image